Madhya Pradesh Jain Tours 10N/11D

Search for Hotels in Madhya PradeshMadhya Pradesh Jain Tours

  • Duration: 10N / 11D
  • Tour Code: MPTT – PT- 01
  • Destinations Covered: Ratlam - Vahi - Mandsaur - Ashtapad - Nageshwar - Gasui - Ujjain - Hasampur - Makshiji - Devas - Hrinkargiri - Indore - Mandavgadh - Bavangaja - Talanpura - Laxmini - Alirajpura - Kukshiji - Mohankheda - Bhopavar - Amizara - Bhaktambar - Badnavar - Karandi - Bimbdod
Day 1: Depart From Mumbai To Ratlam -

Evening 1800 hrsmeet at Mumbai Central railway station to board the train to Ratlam

Overnight In Train.

Day 2: Arrival In Ratlam +
Day 3: Vahi To Mandsaur, Ashtapad, Nageshwar +
Day 4: Nageshwar To Gasoi To Hasampura +
Day 5: Hasampura To Makshiji, Devas & Hrinkargiri +
Day 6: Hrinkargiri To Indore To Madavgadh +
Day 7: Mandavgadh To Bavangaja, Laxmini To Alirajpura, Talanpura +
Day 8: Talanpura To Kukshi To Mohankheda +
Day 9: Mohankheda To Bhopavar, Bhaktamar, Badnavar, Karandi To Bimbdod +
Day 10: Bimbdod To Ratlam +
Day 11: Arrival In Mumbai +